Organy Wspólnot Europejskich

Organy Wspólnot Europejskich

EU to nie tylko wspólna waluta
Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels

Głównymi organami Wspólnot Europejskich jest Rada Europejska, Rada Wspólnot Europejskich (Rada Ministrów), Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji oraz Trybunał Kontroli Budżetowej.

  • Rada europejska:

Siedziba orgaów UE
Zdjęcie autorstwa Artur Roman z Pexels

Powstała z ewolucji zebrań szczytowych obejmujących głowy państw i szefów rządów krajów członkowskich. Jednolity Akt Europejski podniósł nieformalne zebrania Rady Europejskiej do rangi instytucji wspólnoty, a traktat z Maastricht przemianował radę Europejską na organ Unii Europejskiej. Rada Europejska wyznacza Kierunki rozwoju Unii a także określa ogólne wytyczne jej polityki. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku w państwie, które aktualnie przewodniczy pracom „piętnastki”.

  • Rada Wspólnot Europejskich ( Rada Ministrów)

Jest to ciało złożone z ministrów spraw zagranicznych lub też innych ministrów krajów członkowskich, zależne jest od omawianego zagadnienia. Rządy państw członkowskich są reprezentowane przez jednego przedstawiciela. Rada podejmuje uchwały, które są zazwyczaj inspirowane przez Komisję Europejską, a wynikające z nich zarządzenia, decyzje i dyrektywy mają charakter wiążący. Rada Ministrów jest najwyższym organem Wspólnot i ma decydujący wpływ na działalność Wspólnoty Europejskiej.

  • Komisja Europejska

Jest to jedyny organ wykonawczo – zarządzający Wspólnot. Komisja składa się z 20 komisarzy powoływanych przez rządy krajów członkowskich na 5 letnie kadencję. Podporządkowany im jest aparat administracyjny z siedzibą w Brukseli, a ten składa się z 24 tzw. Generalnych Dyrekcji. Komisji przewodniczy prezydent wybierany również na 5 lat. W zakres kompetencji Komisji wchodzi: nadzór nad wypełnianiem umów i przepisów prawnych WE, inicjowanie działalności uchwałodawczej Rady Ministrów, wydawanie rozporządzeń szczegółowych, zarządzanie budżetem Wspólnoty Europejskiej i jej funduszami.

  • Parlament Europejski.

Złożony jest z 626 deputowanych wybieranych od roku 1979 w wyborach powszechnych i bezpośrednich, przeprowadzanych we wszystkich krajach członkowskich. Parlamentarzyści nie otrzymują ani od własnych rządów i parlamentów ani od organów Wspólnot instrukcji i wytycznych. Każdy parlamentarzysta dysponuje jednym głosem i głosuje wedle własnego uznania. Parlament Europejski ma uprawnienia polegające na dyskutowaniu i kontrolowaniu działalności Wspólnoty oraz współdziałaniu przy uchwalaniu budżetu Wspólnoty. Komisje Parlamentarne obradują w Brukseli a sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu.

  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Składa się z 15 sędziów, wyznaczanych imiennie na mocy jednomyślnej decyzji rządów państw członkowskich. Dodatkowo Trybunał ma 9 adwokatów generalnych, których zadaniem jest przedstawienie w bezstronny i niezależny sposób wniosków dotyczących rozstrzygania spraw wniesionych do Trybunału. Trybunał Sprawiedliwości pełni funkcje sądu międzynarodowego, konstytucyjnego, trybunału administracyjnego. Stronami w postępowaniu przed Trybunałem mogą być państwa, organy wspólnot, osoby prawne i osoby fizyczne. Wyroki Trybunału są przymusowo wykonywane na terytorium państw członkowskich, tak samo jak wyroki sądów krajowych. Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu.

  • Sąd Pierwszej Instancji

Został powołany do życia w roku 1988, a w jego skład wchodzi 15 sędziów. W zakres kompetencji wchodzą sprawy, w których stronami są osoby fizyczne i prawne. Stronom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Sądu w Trybunale Sprawiedliwości.

  • Trybunał Kontroli Budżetowej

Złożony jest z przedstawicieli 15 państw członkowskich wybieranych na okres 6 lat. Trybunał kontroluje dochody i wydatki Wspólnoty oraz sporządza roczne sprawozdania, które przekłada Radzie i Parlamentowi. Sprawozdanie to stanowi podstawę dla udzielenia absolutorium Komisji pełniącej funkcję skarbnika Wspólnoty.

Źródło :http://lo.olecko.pl/archiwum/euro/org.htm Opracował: Sebastian Indra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *